Sąlygos

Sąlygos - pasirašoma nuomos sutartis ir paliekamas depozitas, kurio dydis 250 eurų. Į motociklo nuomos kainą taip pat įeina šalmas, pošalmis moto kuprinė ir pirštinės. Ilgesniam nuomos laikotarpiui įkainiai taikomi pagal susitarimą.

Motociklo nuoma fotosesijai 30 €

Motociklo nuoma su vairuotoju 1 val. 50 €

                                                                                     Sutarties sąlygos

Pagal šią sutartį Nuomotojas nuomoja motociklą Nuomininkui. Nuomininkas sutinka laikytis motociklo naudojimosi taisyklių, išdėstytų šioje sutartyje patvirtindamas tai savo parašu.

  1. Motociklo priėmimas ir grąžinimas

1.1 Nuomininkas parašu patvirtina, kad gavo motociklą tvarkingą ir geros techninės būklės su visais papildomais priedais, įskaitant ir motociklo dokumentus.

1.2 Nuomininkas, motociklą privalo grąžinti, tokios techninės būklės ir komplektacijos, kokios buvo išnuomotas. motociklas paimamas ir grąžinamas sutartu laiku pagal sutartį.

1.3 Motociklas perduodamas švariu kėbulu, grąžinamas taip pat toks koks buvo perduotas, jeigu motociklas grąžinamas purvinu kėbulu 10€ papildomas mokestis.

1.4 Darbo valandomis nuomojamas motociklas turi būti paimtas ir pristatytas į sutartą vietą. Po darbo valandų ir savaitgaliais pagal išankstinį susitarimą.

1.5 Motociklas išnuomojamas su pilnu kuro baku. Nuomininkas grąžina motociklą taip pat su pilnu kuro baku. Priešingu atveju nuomininkas turi sumokėti po 1.5€. už litrą kuro.

1.6 Nuomotojas rezervuotą motociklą privalo laikyti tik 2 valandas po sutarto laiko.

1.7 Jei nuomininkas nevykdo sutartyje nurodytų nuomos sąlygų arba kai numatoma, kad nuomininkas negalės įvykdyti savo pareigų, nuomotojas turi teisę atsiimti motociklą anksčiau numatyto laiko arba kreiptis į policiją ir paskelbti motociklo paiešką.

1.8 Dėl nuomos pratęsimo reikia tartis su nuomotoju ir gauti jo raštišką patvirtinimą.

1.9 Jei nuomininkas negrąžina motociklo 24 valandų laikotarpyje nuo sutartyje nurodyto termino pabaigos, o taip pat raštiškai ar telefonu apie tai neinformuoja nuomotojo, nuomotojas kreipiasi į policiją dėl motociklo vagystės.

    2. Motociklo naudojimas

Nuomininkas privalo pateikti:

2.1 Galiojantį vairuotojo pažymėjimą.

2.2 Nuomininkas turi būti ne jaunesnis kaip 25 metų ir turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą. Jeigu nuomininkas yra jaunesnis negu 25 metų, privalo turėti nemažesnį negu 3 metų vairavimo stažą.

2.3 Motociklą gali vairuoti tik sutartyje minimi asmenys, o jei nuomoja įmonė - jos etatinis darbuotojas turintis teisę vairuoti įmonės automobilius ir įgaliojimą vairuoti transporto priemonę. Už galimą vairuotojo kaltę atsako nuomininkas/įmonė.

2.4 Nuomininkas privalo saugoti motociklo dokumentus ir raktus nuo trečiųjų asmenų.

2.5 Motociklą draudžiama naudoti:

 - mokamam keleivių pervežimui;

 - prekių pervežimui nusižengiant muitinės įstatymams ar kitoms įstatyminėms normoms;

 - nusikalstamiems veiksmams;

 - jeigu nuomininkas yra neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų ar kitokių stipraus poveikio medikamentų, kurie daro poveikį žmogaus reakcijai;

 - sportiniuose ar eismo renginiuose, kuriuose nesilaikoma saugaus eismo taisyklių;

 - vežti vertingus daiktus ar dokumentus be nuosavybę patvirtinančio dokumento;

 - vežti degius skysčius bei medžiagas, sprogmenis, narkotines medžiagas ar kitus daiktus, kurių laikymą bei vartojimą draudžia Lietuvos Respublikos įstatymai.

2.6 Nuomininkas ar vairuotojas privalo laikytis saugaus eismo taisyklių ir nuomos sutarties sąlygų.

2.7 Kiekvieną kartą pildamas kurą nuomininkas privalo kontroliuoti tepalų, vandens ir oro slėgį padangose.

2.8 Sugedus motociklui, remontas turi būti atliekamas tik nuomotojo rekomenduotame servise.

2.9 Nakties metu nuomininkui rekomenduojama imtis visų priemonių, kad motociklas būtų apsaugotas nuo vagysčių ir avarijų.

2.10   Motociklas gali būti naudojamas tik Lietuvos Respublikos teritorijoje, išvažiavus už Lietuvos Respublikos ribų taikoma 250 € bauda.

3. Vagystė, avarija, kiti automobilio sugadinimai

3.1 Įvykus autoavarijai, gaisrui, pastebėjus trečiųjų asmenų padarytą žalą motociklui, vagystės atveju – nuomininkas privalo  kuo skubiau apie įvykį pranešti  nuomotojui, policijai, gaisrinei, draudimo įstaigai ar kitoms oficialioms instancijoms.  

3.2  Policijos dokumentai, transportavimo įmonių pažymos – yra pagrindas išmokėti draudimą bei apkaltinti trečiuosius asmenis dėl žalos padarymo.

3.3 Įrodymų objektai (daiktai, pėdsakai, liudininkų parodymai) turi būti saugomi, įvykio dalyvių pavardės ir adresai užrašomi. Klientui draudžiama pasirašyti bet kokius dokumentus, kaltinančius nuomotoją, dėl padarytos žalos nuostolių atlyginimo.

3.4 Nuomininkas ar kitas įgaliotas vairuotojas privalo imtis priemonių, kad apsaugotų nuomotojo bei draudimo kompanijos interesus jeigu nuomos laikotarpiu įvyksta avarija. Nuomininkas privalo:

 - nedelsiant gelbėti transporto priemonę, apsaugoti ją nuo tolesnio gedimo ir pašalinti priežastis galinčias padidinti nuostolius;

 - nedelsiant apie draudiminį įvykį pranešti policijai ir gauti policijos pranešimą apie įvykį;

 - nedelsiant informuoti apie įvykį Nuomotoją.

Pastaba. Pranešime būtina nurodyti kur yra sugadinta transporto priemonė, kam ir kada pranešta apie įvykį, ar žinomas kaltininkas, jo vardas, pavardė, adresas, telefonas.

4. Motociklo draudimas

4.1 Motociklas apdraustas privalomuoju transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu.

5. Apmokėjimo sąlygos

5.1 Nuomos kaina mokama eurais, po to perduodamas motociklas.

5.2 Į nuomos kainą įeina: transporto priemonės nuomos mokestis, draudimas, techninis aptarnavimas.

5.3 Nuomininkas yra asmeniškai įsipareigojęs sumokėti nuomotojui pareikalavus:

 - nuomos sumą paskaičiuotą pagal nuomos įkainius;

 - sumą, nurodytą sutartyje, jei nuomininkas grąžina motociklą nuomotojui ne pilnu kuro baku;

 - sumą už papildomus patarnavimus;

 - sumą, kuri kompensuotų padarytus nuostolius.

5.4 Už kiekvieną uždelstą dieną nuomininkas įsipareigoja sumokėti vienos dienos motociklo nuomos kainą, tai yra 50€, delspinigių.

6. Nuomininko atsakomybė

6.1 Nuomininkas yra visiškai atsakingas nuomotojui už motociklo tyčinį arba neapdairumo pasekoje įvykusį gedimą ir kitų nuostolių atlyginimą, tuo atveju, jei draudimo kompanija neatlygina padarytų nuostolių.

6.2  Nuomininkas prisiima atsakomybę, jei įvyksta automobilio gedimas dėl jo kaltės.

6.3 Nuomininkas atsako už motociklui padarytą žalą, jei jis pažeidė transporto priemonės eksploatavimo taisykles ar:

 - naudojo techniškai netvarkingą transporto priemonę;

 - pažeidė lengvai užsidegančių ir sprogstančių medžiagų vežimo ir saugojimo, priešgaisrines saugumo taisykles;

 - transporto priemonę vairavo asmuo, neturintis teisės vairuoti, apsvaigęs nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų;

 - padarė eismo įvykį ir pabėgo iš įvykio vietos;

 - jeigu transporto priemonė buvo naudojam nusikalstamiems veiksmams vykdyti.

6.4 Jeigu apie autoįvykį ar motociklo sugadinimą nuomininkas nepranešė policijai ir negavo policijos pranešimo, nepranešė nuomotojui, nuomotojui nuomininkas privalo apmokėti automobilio remonto išlaidas. Taip pat apmokėti nuostolius padarytus nuomojamam motociklui tuo atveju, jei draudimas negalioja ar draudimas neapmoka padarytų nuostolių.

6.5 Nuomininkas turi laikytis galiojančių eismo taisyklių ir privalo sumokėti baudas ar išlaidas susijusias su eismo taisyklių pažeidimais.

6.6 Jeigu motociklas sugedo ne dėl nuomotojo kaltės, nuomininkas įsipareigoja imtis visų galimų priemonių, kad trumpiausiu laiku motociklas būtų suremontuotas.

6.7 Už pamestus motociklo dokumentus mokama 20 €, raktus 130 €.

6.8. Jei dėl Nuomininko kaltų veiksmų motociklas sulaikomas ir/ar kitokiu būdu Nuomotojui suvaržoma galimybė naudoti motociklą, Nuomininkas įsipareigoja padengti patirtas Nuomotojo išlaidas, o taip pat sumokėti 300 € dydžio baudą už priverstinį motociklo laikymą pas trečiuosius asmenis. 

7. Nuomotojo atsakomybė

7.1 Nuomotojas neatsako už nuomininko nuostolius, kuriuos jis patyrė dėl to, kad negalėjo pasinaudoti nuomojamu motociklu pastarojo gedimo atveju, įvykus nelaimingam atsitikimui ir panašiai. Tačiau nuomotojas tokiu atveju, atsižvelgiant į galimybes, privalo skubiai suremontuoti motociklą, pasiūlyti išsinuomoti kitą motociklą arba gražinti pinigus už neišnaudotą motociklo nuomos terminą.

7.2 Nuomotojas neatsako už nuomininko sveikatos būklę.

7.3 Nuomotojas neatsako už motocikle, buvusiam nuomininko turtui, padarytus nuostolius.

7.4 Nuomotojas neatsako už nuostolius, padarytus tretiesiems asmenims, dėl vairuotojo (nuomininko) kaltės.

8. Kiti nuostatai

8.1 Nuomos sutarties papildymai ar kiti priedai galioja tik raštiškai patvirtinti abiejų šalių.

8.2 Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 egzemplioriais, kiekvienai iš šalių, ir turinčiais vienodą juridinę galią.

8.3 Šią sutartį reguliuoja Lietuvos Respublikos įstatymai. Ginčai ir nesutarimai sprendžiami tarpusavio derybomis, nepavykus taikiai spręsti ginčo, ginčai sprendžiami Klaipėdos miesto apylinkės teisme.